Magyar Aktuárius Társaság Hungarian Actuarial Society International Actuarial Association Groupe Consultatif Actuariel Europeen

Mabisz Tagozat

Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies
Budapest VI. Andrássy út 93.

Az Aktuáriusi szekció feladata:

  • – a Mabisz alapszabályában és a Közgyűlés határozataiban foglaltak megvalósítása az éves munkaterv alapján,
  • – állásfoglalások kialakítása közös szakmai kérdésekben,
  • – döntéshozatal a Mabisz szervei által ráruházott kérdésekben,
  • – javaslattétel jogi szabályozásra, a jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlása,
  • – közös szabályzatok, megoldások kidolgozása és működtetése,
  • – állásfoglalás kialakítása az aktuáriusi  területet érintő speciális ügyekben,
  • – eljárás minden olyan ügyben, amelyet a testületek az ASZ hatáskörébe utaltak,
  • – együttműködés a Magyar Aktuárius Társasággal
  • – szekció a kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik

Tagjai:

A szekcióba tagbiztosítók egy-egy tagot delegálhatnak. Az üléseken a delegáltak által a vezető aktuáriusok és vezető kockázatkezelők képviselete egyaránt megvalósul.

Vezetés:

A szekció vezetése az elnökből és az elnökhelyettesből, valamint a szekcióvezetőből áll.
Az elnököt és az elnökhelyettest a szekció választja meg, a szekcióvezetőt a főtitkár bízza meg a munkaszervezet tagjai közül.
Az elnök és elnökhelyettes megbízatása két évre szól, ami meghosszabbítható.

Ülések:

A szekció ülést szükség szerint, de legalább évenként négy alkalommal össze kell hívni.