MABISZ tagozat

A MABISZ aktuárius és kockázatkezelési szekciója

A MABISZ szakmai munkájához különböző szekciókat, tagozatokat üzemeltet.

Az Aktuáriusi szekció feladatai

– a Mabisz alapszabályában és a Közgyűlés határozataiban foglaltak megvalósítása az éves munkaterv alapján,
– állásfoglalások kialakítása közös szakmai kérdésekben,
– döntéshozatal a Mabisz szervei által ráruházott kérdésekben,
– javaslattétel jogi szabályozásra, a jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményezési, javaslattételi jogok gyakorlása,
– közös szabályzatok, megoldások kidolgozása és működtetése,
– állásfoglalás kialakítása az aktuáriusi területet érintő speciális ügyekben,
– eljárás minden olyan ügyben, amelyet a testületek az ASZ hatáskörébe utaltak,
– együttműködés a Magyar Aktuárius Társasággal
– szekció a kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik

Tagjai

A szekcióba tagbiztosítók egy-egy tagot delegálhatnak. Az üléseken a delegáltak által a vezető aktuáriusok és vezető kockázatkezelők képviselete egyaránt megvalósul.

Vezetése

A szekció vezetése az elnökből és az elnökhelyettesből, valamint a szekcióvezetőből áll.
Az elnököt és az elnökhelyettest a szekció választja meg, a szekcióvezetőt a főtitkár bízza meg a munkaszervezet tagjai közül.
Az elnök és elnökhelyettes megbízatása két évre szól, ami meghosszabbítható.

Ülések

A szekció ülést szükség szerint, de legalább évenként négy alkalommal össze kell hívni.

Association of Hungarian Insurance Companies

Budapest VI. Andrássy út 93.

mabisz.hu